VEDTÆGTER

Vedtægter for Lystfiskeriforeningen for Skive og Omegn

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, og dens hjemsted er Møllevej 1, 7800 Skive.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem sammenslutningen af lystfiskere at skaffe gode betingelser for lystfiskeriet ved Skive og Omegn, og tilbyde interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet.

Med udgangspunkt i lystfiskeriet, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

Til opnåelse af dette formål søger den:

 1. At fremme fiskeriet ved at forbedre forholdene for fisk og fauna i vore vandløb, og om nødvendigt udsætte fiskeyngel.
 2. Gennem selskabeligt samvær at give medlemmerne lejlighed til at drøfte forhold af interesse for lystfiskeriet.
 3. At påse at færdsel og fiskeri ved foreningens fiskevande foregår efter gældende love og regler

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, dog maksimal 750 aktive seniormedlemmer, der vil arbejde for foreningens formål.

Unge under 18 år kan optages i juniorafdelingen.

Optagelse som aktivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nægte optagelse. Bestyrelsens afgørelse kan dog indankes for en generalforsamling.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets afslutning. Ved udmeldelse kan intet medlem gøre krav på foreningens formue eller dele deraf.

Det er et medlems pligt nøje af følge fiskerilovene og anmelde alle overtrædelser til bestyrelsen.

Det er et medlems pligt løbende at indsende fangstrapporter.

Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan ved bestyrelsens accept overgå til aktive medlemmer.

§ 4. Kontingent:

Til foreningens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales forud og opkræves helårligt.

Medlemmer, der fylder 65 år inden den 1. marts i det pågældende medlemsår, og som har været aktivt medlem i de seneste 5 år, kan overgå til aktiv pensionist medlem eller passivt aldersmedlemskab.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer der vælges af generalforsamlingen.

De foreningsvalgte revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, men ved negativ rentetilskrivning i pengeinstitut, kan overskudslikviditet placeres i obligationer og opbevares i værdipapirdepot.

Det reviderede regnskab, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned. Både aktive og passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen. Kun aktiver medlemmer har stemmeret.

Dato og dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside og via mindst et relevant socialt medie med mindst 20 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revideret dagsorden indeholdende evt. indkommende forslag bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der føres en forhandlingsprotokol.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelse.
  A. Valg af formand.
  B. Valg af kasserer.
  C. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisorer.
 8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Kun fremmødte aktive seniormedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af foreningen.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 50 aktive senior medlemmer forlanger det.

Anmodning om og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig og endelig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med minimum 14 dages varsel.

§ 10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen,

Foreningen tegnes af:

 1. formanden og kassereren i forening, eller
 2. formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen, eller
 3. kassereren i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der består af formand, kasserer, næstformand, sekretær, arkivar og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem, forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.

For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne accepterer at modtage valg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsesmedlemmers direkte forbundne omkostninger afholdt i foreningsanliggende kan godtgøres af foreningens midler.

Der ydes ikke honorar til bestyrelsesmedlemmer, dog kan der ydes honorar til foreningens kasserer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen og få afprøvet bestyrelsens afgørelse ved den først kommende generalforsamling.

§ 11. Særlige bestemmelser:

Bestyrelsen kan fastsætte almindelige og specielle regler for tilladte fiskemetoder for foreningens medlemmer, dog kan garnfiskeri, fiskeri med ruse, brug af ålekroge, dele af fisk, herunder rogn og fiskestrimler, insektlarver, maddiker o.l. majs, dej og forfodring ikke tillades.

Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.

Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.

Intet medlem af foreningen må leje privat fiskeri ved Skive-Karup å uden først at have spurgt bestyrelsen, der bemyndiges til at give en sådan tilladelse med det forbehold, at arealet afgives til foreningen, når denne kan have interesse i at overtage det.

Al indberetning om ulovlig færdsel og fiskeri ved foreningens fiskevande skal ske til bestyrelsen.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at optræde hensynsfuldt på fiskepladserne, ikke nedbryde hegn, nedtrampe afgrøder eller jage med kreaturerne. Ligeledes er henkastning af affald langs fiskepladserne strengt forbudt.

Ethvert medlem, som ikke overholder dette, eller i øvrigt skader foreningen, kan ekskluderes.

§ 12. Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

Ved eventuelt ophør af foreningen skal midlerne anvendes til fremme af det rekreative fiskeri i Karup å, eller andet almennyttigt velgørende formål.

Således vedtaget på den konstituerende (stiftende) generalforsamling den 30. juni 1926, og efterfølgende senest ændret på den ordinære generalforsamlinger 25. november 2021.