Generalforsamling

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn holder ordinær generalforsamling, torsdag den 23. november 2023 kl. 19.30 i Spinders hus, Møllevej 1, 7800 Skive.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag:
  • Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af § 6:
   Dato og dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside og via mindst 1 relevant socialt medie med mindst 20 dages varsel
  • Forslag fra Anders Larsen til fiskeregler på vores fiskevand i Karup Å:
   At fiskesæsonen afkortes med en måned, så fiskesæsonen stopper med udgangen af september måned. For mig at se, er den kulinariske værdi stort set lig nul på dette tidspunkt og så vil det sikre overlevelse for flere gydefisk. Desuden vil det også være mere skånsomt for brinkerne langs å-strækkene, med en kortere sæson.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
  • Valg af kasserer. På valg er Anders Hansen
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kenneth Klokker, Peder Lundsgaard og Carsten Keis Fomsgård
  • Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen. 2: 
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen
 8. Eventuelt
  • Uddeling af pokaler m.m.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer har adgang!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen